Termat dhe kushtet e përdorimit

Termat dhe Kushtet e Përdorimit

Këto Kushte përdorimi ( “Kushtet” ) u përditësuan për herë të fundit më 9 Mars 2023.

Misioni i Edu365.al është të përmirësojë jetën përmes të mësuarit. Ne i mundësojmë kujtdo kudo që të krijojë dhe ndajë përmbajtje edukative (instruktorë) dhe të ketë akses në atë përmbajtje edukative për të mësuar (studentët). Ne e konsiderojmë modelin tonë të tregut si mënyrën më të mirë për të ofruar përmbajtje të vlefshme arsimore për përdoruesit tanë. Ne kemi nevojë për rregulla për të mbajtur platformën dhe shërbimet tona të sigurta për ju, ne dhe komunitetin tonë të studentëve dhe instruktorëve. Këto Kushte zbatohen për të gjitha aktivitetet tuaja në faqen e internetit të Edu365.al, aplikacionet celulare Edu365.al, aplikacionet tona televizive, API-të tona dhe shërbime të tjera të lidhura ( “Shërbimet” ).

Nëse publikoni një kurs në platformën Edu365.al, duhet gjithashtu të pajtoheni me Kushtet e Instruktorit. Ne gjithashtu ofrojmë detaje në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave personale të studentëve dhe instruktorëve tanë në Politikën tonë të Privatësisë. Nëse po përdorni Edu365.al si pjesë e programit të mësimit dhe zhvillimit të Edu365.al Business të punëdhënësit tuaj, mund të konsultoheni me Deklarimin tonë të Privatësisë së Edu365.al Biznesit.

Nëse jetoni në Shtetet e Bashkuara ose Kanada, duke rënë dakord me këto Kushte, ju pranoni të zgjidhni mosmarrëveshjet me Edu365.al përmes arbitrazhit detyrues (me përjashtime shumë të kufizuara, jo në gjykatë) dhe ju heqni dorë nga disa të drejta për të marrë pjesë në veprimet e grupit, siç detajohet në seksionin Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve.

1. Llogaritë

Ju duhet një llogari për shumicën e aktiviteteve në platformën tonë. Mbaje fjalëkalimin tënd diku të sigurt, sepse ti je përgjegjës për të gjithë aktivitetin e lidhur me llogarinë tënde. Nëse dyshoni se dikush tjetër po përdor llogarinë tuaj, na njoftoni duke kontaktuar ekipin tonë të mbështetjes. Ju duhet të keni mbushur moshën e pëlqimit për shërbimet në internet në vendin tuaj për të përdorur Edu365.al.

Ju duhet një llogari për shumicën e aktiviteteve në platformën tonë, duke përfshirë blerjen dhe aksesin në përmbajtje ose dërgimin e përmbajtjes për publikim. Kur konfiguroni dhe mirëmbani llogarinë tuaj, duhet të jepni dhe të vazhdoni të jepni informacion të saktë dhe të plotë, duke përfshirë një adresë të vlefshme emaili. Ju keni përgjegjësi të plotë për llogarinë tuaj dhe gjithçka që ndodh në llogarinë tuaj, duke përfshirë për çdo dëm ose dëm (për ne ose dikë tjetër) të shkaktuar nga dikush që përdor llogarinë tuaj pa lejen tuaj. Kjo do të thotë që duhet të keni kujdes me fjalëkalimin tuaj. Ju nuk mund të transferoni llogarinë tuaj te dikush tjetër ose të përdorni llogarinë e dikujt tjetër. Nëse na kontaktoni për të kërkuar qasje në një llogari, ne nuk do t’ju japim një akses të tillë përveç nëse mund të na jepni informacionin që na nevojitet për të vërtetuar se jeni pronari i asaj llogarie.

Ju nuk mund të ndani kredencialet e hyrjes në llogarinë tuaj me askënd tjetër. Ju jeni përgjegjës për atë që ndodh me llogarinë tuaj dhe Edu365.al nuk do të ndërhyjë në mosmarrëveshjet midis studentëve ose instruktorëve që kanë kredencialet e përbashkëta të hyrjes në llogari. Ju duhet të na njoftoni menjëherë pasi të mësoni se dikush tjetër mund të jetë duke përdorur llogarinë tuaj pa lejen tuaj (ose nëse dyshoni për ndonjë shkelje tjetër të sigurisë) duke kontaktuar Ekipin tonë të Mbështetjes. Ne mund të kërkojmë disa informacione nga ju për të konfirmuar se jeni me të vërtetë pronari i llogarisë suaj.

Studentët duhet të jenë të paktën 13 vjeç për të krijuar një llogari në Edu365.al dhe për të përdorur Shërbimet. Nëse jeni më i ri se 13 vjeç, mund të mos krijoni një llogari, por ne ju inkurajojmë të ftoni një prind ose kujdestar për të hapur një llogari dhe për t’ju ndihmuar të përdorni përmbajtjen që është e përshtatshme për ju. Nëse jeni nën këtë moshë për të përdorur shërbimet në internet, nuk mund të krijoni një llogari Edu365.al. Nëse zbulojmë se ju keni krijuar një llogari që shkel këto rregulla, ne do ta mbyllim llogarinë tuaj. Sipas kushteve tona të instruktorit, mund t’ju kërkohet të verifikoni identitetin tuaj përpara se të autorizoheni të paraqisni përmbajtje për botim në Edu365.al.

Ju mund ta mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë.

2. Regjistrimi i përmbajtjes dhe aksesi gjatë gjithë jetës

Kur regjistroheni në një kurs ose përmbajtje tjetër, ju merrni një licencë nga ne për ta parë atë nëpërmjet Shërbimeve Edu365.al. Mos u përpiqni të transferoni ose rishisni përmbajtje në asnjë mënyrë. Në përgjithësi ju japim një licencë aksesi të përjetshëm, përveç rasteve kur duhet ta çaktivizojmë përmbajtjen për arsye ligjore ose të politikave ose për regjistrime nëpërmjet planeve të abonimit.

Sipas kushteve tona të instruktorit, kur instruktorët publikojnë përmbajtje në Edu365.al, ata i japin Edu365.al një licencë për t’u ofruar studentëve një licencë për përmbajtjen. Kjo do të thotë se ne kemi të drejtë të nënlicencojmë përmbajtjen për studentët e regjistruar. Si student, kur regjistroheni në një kurs ose përmbajtje tjetër, pavarësisht nëse është përmbajtje falas ose me pagesë, ju po merrni një licencë nga Edu365.al për të parë përmbajtjen përmes platformës dhe Shërbimeve Edu365.al, dhe Edu365.al është licencuesi i regjistrimit. Përmbajtja është e licencuar dhe nuk shitet për ju. Kjo licencë nuk ju jep asnjë të drejtë për të rishitur përmbajtjen në asnjë mënyrë (përfshirë ndarjen e informacionit të llogarisë me një blerës ose shkarkimin e paligjshëm të përmbajtjes dhe ndarjen e saj në sajtet e tjera).

Në terma ligjorë, më të plotë, Edu365.al ju jep (si student) një licencë të kufizuar, joekskluzive, të patransferueshme për të hyrë dhe parë përmbajtjen për të cilën keni paguar të gjitha tarifat e kërkuara, vetëm për ato personale, jokomerciale, qëllime edukative nëpërmjet Shërbimeve, në përputhje me këto Kushte dhe çdo kusht ose kufizim që lidhet me përmbajtjen ose veçorinë e veçantë të Shërbimeve tona. Të gjitha përdorimet e tjera janë shprehimisht të ndaluara. Ju nuk mund të riprodhoni, rishpërndani, transmetoni, caktoni, shisni, transmetoni, jepni me qira, shpërndani, jepni hua, modifikoni, përshtatni, modifikoni, krijoni vepra derivative të, nënlicenconi, ose ndryshe transferoni ose përdorni ndonjë përmbajtje, përveç nëse ju japim leje të qartë për ta bërë këtë në një marrëveshje me shkrim të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Edu365.al. Kjo vlen edhe për përmbajtjen në të cilën mund të aksesoni nëpërmjet ndonjë prej API-ve tona.

Në përgjithësi, ne u japim një licencë aksesi të përjetshëm studentëve tanë kur ata regjistrohen në një kurs ose përmbajtje tjetër. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën të revokojmë çdo licencë për të hyrë dhe përdorur çdo përmbajtje në çdo moment të kohës në rast se ne vendosim ose jemi të detyruar të çaktivizojmë aksesin në përmbajtje për arsye ligjore ose politike, për shembull, nëse kursi ose përmbajtje tjetër në të cilën jeni regjistruar është objekt i një ankese për të drejtën e autorit, ose nëse përcaktojmë se ajo shkel Udhëzimet tona të Besimit dhe Sigurisë. Kjo licencë aksesi e përjetshme nuk zbatohet për regjistrimet nëpërmjet planeve të abonimit ose për veçoritë dhe shërbimet shtesë që lidhen me kursin ose përmbajtjen tjetër ku regjistroheni. Për shembull, instruktorët mund të vendosin në çdo kohë që të mos ofrojnë më asistencë mësimore ose shërbime pyetjesh dhe përgjigjesh në shoqërimi me përmbajtjen. Për të qenë të qartë, qasja gjatë gjithë jetës është në përmbajtjen e kursit, por jo tek instruktori.

Instruktorët nuk mund t’u japin licenca për përmbajtjen e tyre studentëve drejtpërdrejt dhe çdo licencë e tillë e drejtpërdrejtë do të jetë e pavlefshme dhe një shkelje e këtyre Kushteve.

3. Pagesat, Kreditë dhe Rimbursimet

Kur kryeni një pagesë, ju pranoni të përdorni një mënyrë të vlefshme pagese. Për shkak të natyrës digitale të kurseve, me nuk ofrojmë një ribursim të pagesë. Artikujt digital nuk pranojnë kthime, shkëmbime ose anulime.

3.1 Çmimi

Çmimet e përmbajtjes në Edu365.al përcaktohen në bazë të kushteve të kushteve të instruktorit dhe politikës sonë të promovimeve. Në disa raste, çmimi i përmbajtjes së ofruar në faqen e internetit të Edu365.al mund të mos jetë saktësisht i njëjtë me çmimin e ofruar në aplikacionet tona celulare ose televizive, për shkak të sistemeve të çmimeve të ofruesve të platformave celulare dhe politikave të tyre rreth zbatimit të shitjeve dhe promovimeve.

Ne kryejmë herë pas here promovime dhe shitje për përmbajtjen tonë, gjatë të cilave përmbajtje të caktuara ofrohen me çmime të zbritura për një periudhë të caktuar kohe. Çmimi i zbatueshëm për përmbajtjen do të jetë çmimi në kohën kur përfundoni blerjen e përmbajtjes (në përfundim të blerjes). Çdo çmim i ofruar për përmbajtje të caktuar mund të jetë gjithashtu i ndryshëm kur jeni i identifikuar në llogarinë tuaj nga çmimi i disponueshëm për përdoruesit që nuk janë regjistruar ose nuk janë identifikuar, sepse disa nga promovimet tona janë të disponueshme vetëm për përdoruesit e rinj.

Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj, monedha e listuar që shihni bazohet në vendndodhjen tuaj kur keni krijuar llogarinë tuaj. Nëse nuk jeni regjistruar në llogarinë tuaj, monedha e çmimit bazohet në vendin ku ndodheni. Ne nuk u mundësojmë përdoruesve të shohin çmimet në monedha të tjera.

Nëse jeni student i vendosur në një vend ku taksa e përdorimit dhe e shitjeve, taksa e mallrave dhe e shërbimeve ose e vlerës së shtuar zbatohet për shitjet konsumatore, ne jemi përgjegjës për mbledhjen dhe dhënien e kësaj takse tek autoritetet përkatëse tatimore. Në varësi të vendndodhjes suaj, çmimi që shihni mund të përfshijë taksa të tilla ose taksa mund të shtohet në përfundim të blerjes.

3.2 Pagesat

Ju pranoni të paguani tarifat për përmbajtjen që blini dhe na autorizoni të tarifojmë kartën tuaj të debitit ose të kreditit ose të përpunojmë mjete të tjera pagese (si Boleto, SEPA, debitim direkt ose portofol celular) për këto tarifa. Edu365.al punon me ofruesit e shërbimeve të pagesave për t’ju ofruar mënyrat më të përshtatshme të pagesës në vendin tuaj dhe për të mbajtur të sigurt informacionin tuaj të pagesës. Ne mund të përditësojmë mënyrat tuaja të pagesës duke përdorur informacionin e dhënë nga ofruesit tanë të shërbimeve të pagesave. Shikoni Politikën tonë të Privatësisë për më shumë detaje.

Kur bëni një blerje, ju pranoni të mos përdorni një mënyrë pagese të pavlefshme ose të paautorizuar. Nëse mënyra juaj e pagesës dështon dhe ju ende keni akses në përmbajtjen ku po regjistroheni, ju pranoni të na paguani tarifat përkatëse brenda tridhjetë (30) ditëve nga njoftimi nga ne. Ne rezervojmë të drejtën për të çaktivizuar qasjen në çdo përmbajtje për të cilën nuk kemi marrë pagesën e duhur.

3.3 Rimbursimet dhe Kreditë e Rimbursimit

Nëse përmbajtja që keni blerë nuk është ajo që prisnit, mund të kërkoni, brenda 24 orëve nga blerja e përmbajtjes, që Edu365.al të aplikojë një rimbursim në llogarinë tuaj. Ky opsion i rimbursimit nuk zbatohet për blerjet e planit të abonimit, të cilat mbulohen në seksionin 8.4 më poshtë. Ne rezervojmë të drejtën për të aplikuar rimbursimin tuaj si kredit rimbursimi ose rimbursim në mënyrën tuaj origjinale të pagesës, sipas gjykimit tonë, në varësi të aftësive të ofruesve tanë të shërbimeve të pagesave, platformës nga e cila keni blerë përmbajtjen tuaj (faqja e internetit, aplikacioni celular ose TV) , dhe faktorë të tjerë. Asnjë rimbursim nuk ju detyrohet nëse e kërkoni pasi të ketë kaluar afati kohor. Megjithatë, nëse përmbajtja që keni blerë më parë është çaktivizuar për arsye ligjore ose të politikës, ju keni të drejtë për një rimbursim.

Për të kërkuar një rimbursim, ndiqni hapat këtu. Siç është detajuar në Kushtet e Instruktorit , instruktorët bien dakord që studentët kanë të drejtë të marrin këto rimbursime.

Nëse vendosim të lëshojmë kredite të rimbursimit në llogarinë tuaj, ato do të aplikohen automatikisht për blerjen e ardhshme të përmbajtjes në faqen tonë të internetit. Kreditë e rimbursimit mund të skadojnë nëse nuk përdoren brenda periudhës së specifikuar dhe nuk kanë vlerë në para, në secilin rast, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji në fuqi.

Sipas gjykimit tonë, nëse besojmë se po abuzoni me politikën tonë të rimbursimit, si p.sh. nëse keni konsumuar një pjesë të konsiderueshme të përmbajtjes që dëshironi të rimbursoni ose nëse e keni rimbursuar më parë përmbajtjen, ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë rimbursimin tuaj, ju kufizojnë nga rimbursimet e tjera në të ardhmen, ndalojnë llogarinë tuaj dhe/ose kufizojnë të gjithë përdorimin e ardhshëm të Shërbimeve. Nëse ndalojmë llogarinë tuaj ose çaktivizojmë qasjen tuaj në përmbajtje për shkak të shkeljes nga ana juaj të këtyre Kushteve ose Udhëzimeve tona të Besimit dhe Sigurisë , nuk do të keni të drejtë të merrni një rimbursim.

3.4 Kodet e dhuratave dhe promovimit

Edu365.al ose partnerët tanë mund të ofrojnë dhurata dhe kode promovuese për studentët. Disa kode mund të blihen për dhurata ose kredite promocionale të aplikuara në llogarinë tuaj Edu365.al, të cilat më pas mund të përdoren për të blerë përmbajtje të përshtatshme në platformën tonë, në varësi të kushteve të përfshira me kodet tuaja. Kodet e tjera mund të jenë drejtpërdrejt të rimbursueshme për përmbajtje specifike.

Këto kode dhe kredite, si dhe çdo vlerë promovuese e lidhur me to, mund të skadojnë nëse nuk përdoren brenda periudhës së specifikuar në llogarinë tuaj Edu365.al. Dhuratat dhe kodet promocionale të ofruara nga Edu365.al nuk mund të rimbursohen për para, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në kushtet e përfshira me kodet tuaja ose siç kërkohet nga ligji në fuqi. Dhuratat dhe kodet promocionale të ofruara nga një partner i nënshtrohen politikave të rimbursimit të atij partneri. Nëse keni shumë shuma krediti të ruajtura, Edu365.al mund të përcaktojë se cilat nga kreditet tuaja të aplikojnë për blerjen tuaj.

4. Rregullat e përmbajtjes dhe sjelljes

Ju mund ta përdorni Edu365.al vetëm për qëllime të ligjshme. Ju jeni përgjegjës për të gjithë përmbajtjen që postoni në platformën tonë. Ju duhet t’i mbani rishikimet, pyetjet, postimet, kurset dhe përmbajtjet e tjera që ngarkoni në përputhje me ligjin dhe të respektoni të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Ne mund ta ndalojmë llogarinë tuaj për shkelje të përsëritura ose të mëdha. Nëse mendoni se dikush po shkel të drejtat tuaja të autorit në platformën tonë, na tregoni.

Ju nuk mund të hyni ose përdorni Shërbimet ose të krijoni një llogari për qëllime të paligjshme. Përdorimi juaj i Shërbimeve dhe sjellja në platformën tonë duhet të jetë në përputhje me ligjet ose rregulloret lokale ose kombëtare të vendit tuaj. Ju jeni përgjegjës për njohjen dhe pajtueshmërinë me ligje dhe rregullore të tilla që janë të zbatueshme për ju.

Nëse jeni student, Shërbimet ju mundësojnë t’u bëni pyetje instruktorëve të kurseve ose përmbajtjeve të tjera ku jeni regjistruar dhe të postoni komente për përmbajtjen. Për përmbajtje të caktuar, instruktori mund t’ju ftojë të paraqisni përmbajtje si “detyrë shtëpie” ose teste. Mos postoni ose paraqisni asgjë që nuk është e juaja.

Nëse jeni instruktor, mund të dërgoni përmbajtje për publikim në platformë dhe gjithashtu mund të komunikoni me studentët që janë regjistruar në kurset tuaja ose në përmbajtje të tjera. Në të dyja rastet, ju duhet t’i përmbaheni ligjit dhe të respektoni të drejtat e të tjerëve: nuk mund të postoni asnjë kurs, pyetje, përgjigje, rishikim ose përmbajtje tjetër që shkel ligjet ose rregulloret lokale ose kombëtare të vendit tuaj. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo kurs, përmbajtje dhe veprim që postoni ose ndërmerrni nëpërmjet platformës dhe Shërbimeve dhe pasojat e tyre. Sigurohuni që i kuptoni të gjitha kufizimet e të drejtave të autorit, përpara se të paraqisni ndonjë përmbajtje për botim në Edu365.al.

Nëse na njoftohet se kursi ose përmbajtja juaj shkel ligjin ose të drejtat e të tjerëve (për shembull, nëse konstatohet se shkel pronësinë intelektuale ose të drejtat e imazhit të të tjerëve, ose ka të bëjë me një aktivitet të paligjshëm), nëse zbulojmë se përmbajtja ose sjellja juaj shkel kushte tona të përdorimit , ose nëse besojmë se përmbajtja ose sjellja juaj është e paligjshme, e papërshtatshme ose e kundërshtueshme (për shembull nëse imitoni dikë tjetër), ne mund ta heqim përmbajtjen tuaj nga platforma jonë. Edu365.al është në përputhje me ligjet e të drejtave të autorit.

Ne mund të kufizojmë ose të ndërpresim lejen tuaj për të përdorur platformën dhe Shërbimet tona ose të ndalojmë llogarinë tuaj në çdo kohë, me ose pa njoftim, për ndonjë arsye ose asnjë arsye, duke përfshirë çdo shkelje të këtyre Kushteve, nëse nuk paguani ndonjë tarifë në kohën e duhur, për kërkesa mashtruese për rimbursim, me kërkesë të organeve të zbatimit të ligjit ose agjencive qeveritare, për periudha të zgjatura pasiviteti, për çështje ose probleme të papritura teknike, nëse dyshojmë se jeni përfshirë në aktivitete mashtruese ose të paligjshme, ose për ndonjë arsye tjetër sipas gjykimit tonë. Pas çdo përfundimi të tillë, ne mund të fshijmë llogarinë dhe përmbajtjen tuaj dhe mund t’ju ndalojmë nga aksesi i mëtejshëm në platformat dhe përdorimi i Shërbimeve tona. Përmbajtja juaj mund të jetë ende e disponueshme në platforma edhe nëse llogaria juaj është mbyllur ose pezulluar.

Nëse një përdorues ka publikuar përmbajtje që cenon të drejtat tuaja të autorit ose të markës tregtare, ju lutemi na njoftoni. Kushtet tona të instruktorit kërkojnë që instruktorët tanë të ndjekin ligjin dhe të respektojnë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve.

5. Të drejtat e Edu365.al për përmbajtjen që postoni

Ju ruani pronësinë e përmbajtjes që postoni në platformën tonë, duke përfshirë kurset tuaja. Ne lejohemi të ndajmë përmbajtjen tuaj me këdo nëpërmjet çdo media, duke përfshirë promovimin e saj nëpërmjet reklamave në faqet e tjera të internetit.

Përmbajtja që postoni si student ose instruktor (përfshirë kurset) mbetet e juaja. Duke postuar kurse dhe përmbajtje të tjera, ju lejoni Edu365.al të ripërdorë dhe ndajë atë, por nuk humbisni asnjë të drejtë pronësie që mund të keni mbi përmbajtjen tuaj. Nëse jeni instruktor, sigurohuni që të kuptoni kushtet e licencimit të përmbajtjes.

Kur postoni përmbajtje, komente, pyetje, komente dhe kur na paraqisni ide dhe sugjerime për veçori ose përmirësime të reja, ju autorizoni Edu365.al të përdorë dhe ndajë këtë përmbajtje me këdo, ta shpërndajë dhe ta promovojë atë në çdo platformë dhe në çdo media, dhe të bëjmë modifikime ose modifikime në të siç e shohim të arsyeshme.

Në gjuhën ligjore, duke paraqitur ose postuar përmbajtje në ose nëpërmjet platformave, ju na jepni një licencë mbarëbotërore, joekskluzive, pa honorare (me të drejtën e nënlicencës) për të përdorur, kopjuar, riprodhuar, përpunuar, përshtatur, modifikuar, publikuar , transmetoni, shfaqni dhe shpërndani përmbajtjen tuaj (duke përfshirë emrin dhe imazhin tuaj) në të gjitha mediat ose metodat e shpërndarjes (që ekzistojnë tani ose të zhvilluara më vonë). Kjo përfshin vënien në dispozicion të përmbajtjes suaj për kompanitë, organizatat ose individët e tjerë që janë partnerë me Edu365.al për sindikimin, transmetimin, shpërndarjen ose publikimin e përmbajtjes në media të tjera, si dhe përdorimin e përmbajtjes tuaj për qëllime marketingu. Ju gjithashtu hiqni dorë nga çdo e drejtë e privatësisë, publicitetit ose të drejta të tjera të një natyre të ngjashme të zbatueshme për të gjitha këto përdorime, në masën e lejuar sipas ligjit në fuqi. Ju përfaqësoni dhe garantoni se keni të gjitha të drejtat, fuqinë dhe autoritetin e nevojshëm për të na autorizuar të përdorim çdo përmbajtje që paraqisni. Ju gjithashtu pranoni të gjitha përdorimet e tilla të përmbajtjes suaj pa asnjë kompensim që ju paguhet.

6. Përdorimi i Edu365.al në rrezikun tuaj

Çdokush mund të përdorë Edu365.al për të krijuar dhe publikuar përmbajtje dhe instruktorë dhe ne u mundësojmë instruktorëve dhe studentëve të ndërveprojnë për mësimdhënie dhe mësim. Ashtu si platformat e tjera ku njerëzit mund të postojnë përmbajtje dhe të ndërveprojnë, disa gjëra mund të shkojnë keq dhe ju e përdorni Edu365.al në rrezikun tuaj.

Modeli ynë i platformës do të thotë që ne nuk e rishikojmë ose modifikojmë përmbajtjen për çështje ligjore dhe nuk jemi në gjendje të përcaktojmë ligjshmërinë e përmbajtjes. Ne nuk ushtrojmë asnjë kontroll editorial mbi përmbajtjen që disponohet në platformë dhe, si i tillë, nuk garantojmë në asnjë mënyrë besueshmërinë, vlefshmërinë, saktësinë ose vërtetësinë e përmbajtjes. Nëse keni akses në përmbajtje, ju mbështeteni në çdo informacion të dhënë nga një instruktor me përgjegjësinë tuaj.

Duke përdorur Shërbimet, ju mund të ekspozoheni ndaj përmbajtjes që ju e konsideroni fyese, të pahijshme ose të pakëndshme. Edu365.al nuk ka asnjë përgjegjësi për ta mbajtur këtë përmbajtje nga ju dhe asnjë përgjegjësi për aksesin ose regjistrimin tuaj në ndonjë kurs ose përmbajtje tjetër, në masën e lejuar sipas ligjit në fuqi. Kjo vlen edhe për çdo përmbajtje që lidhet me shëndetin, mirëqenien dhe ushtrimet fizike. Ju i pranoni rreziqet dhe rreziqet e qenësishme në natyrën sforcuese të këtyre llojeve të përmbajtjes dhe duke hyrë në një përmbajtje të tillë ju zgjidhni t’i merrni ato rreziqe vullnetarisht, duke përfshirë rrezikun e sëmundjes, lëndimit trupor, paaftësisë ose vdekjes. Ju merrni përgjegjësinë e plotë për zgjedhjet që bëni përpara, gjatë dhe pas aksesit tuaj në përmbajtje.

Kur ndërveproni drejtpërdrejt me një student ose një instruktor, duhet të jeni të kujdesshëm për llojet e informacionit personal që ndani. Ndërsa ne kufizojmë llojet e informacionit që mund të kërkojnë instruktorët nga studentët, ne nuk kontrollojmë se çfarë bëjnë studentët dhe instruktorët me informacionin që marrin nga përdoruesit e tjerë në platformë. Ju nuk duhet të ndani emailin tuaj ose informacione të tjera personale rreth jush për sigurinë tuaj.

Ne nuk punësojmë ose punësojmë instruktorë dhe nuk jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë ndërveprim të përfshirë midis instruktorëve dhe studentëve. Ne nuk jemi përgjegjës për mosmarrëveshjet, pretendimet, humbjet, lëndimet ose dëmtimet e çfarëdo lloji që mund të lindin ose lidhen me sjelljen e instruktorëve ose studentëve.

Kur përdorni Shërbimet tona, do të gjeni lidhje me faqet e tjera të internetit që ne nuk i zotërojmë apo kontrollojmë. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose ndonjë aspekt tjetër të këtyre faqeve të palëve të treta, duke përfshirë mbledhjen e tyre të informacionit rreth jush. Ju gjithashtu duhet të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë e tyre.

7. Të drejtat e Edu365.al

Ne zotërojmë platformën dhe shërbimet e Edu365.al, duke përfshirë faqen e internetit, aplikacionet dhe shërbimet e tanishme ose të ardhshme, dhe gjëra të tilla si logot, API, kodi dhe përmbajtjet tona të krijuara nga punonjësit tanë. Ju nuk mund t’i ngatërroni ato ose t’i përdorni ato pa autorizim.

Shërbimet Edu365.al, duke përfshirë faqen tonë të internetit, aplikacionet tona ekzistuese ose të ardhshme, API-të tona, bazat e të dhënave dhe përmbajtjen që punonjësit ose partnerët tanë paraqesin ose ofrojnë përmes Shërbimeve tona (por duke përjashtuar përmbajtjen e ofruar nga instruktorët dhe studentët) janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e Edu365.al dhe licencuesve të saj. Platformat dhe shërbimet tona mbrohen nga të drejtat e autorit, markat tregtare dhe ligje të tjera të Shqipërsië dhe vendeve të huaja. Asgjë nuk ju jep të drejtën për të përdorur emrin Edu365.al ose ndonjë nga markat tregtare, logot, emrat e domeneve të Edu365.al dhe veçoritë e tjera dalluese të markës. Çdo reagim, koment ose sugjerim që mund të jepni në lidhje me Edu365.al ose Shërbimet është tërësisht vullnetar dhe ne do të jemi të lirë të përdorim reagime, komente të tilla,

Ju nuk mund të bëni asnjë nga sa vijon gjatë qasjes ose përdorimit të platformës dhe shërbimeve Edu365.al:

aksesoni, ndërhyni ose përdorni zona jopublike të platformës (duke përfshirë ruajtjen e përmbajtjes), sistemet kompjuterike të Edu365.al ose sistemet teknike të ofrimit të ofruesve të shërbimeve të Edu365.al.

çaktivizoni, ndërhyni ose përpiquni të anashkaloni ndonjë nga veçoritë e platformave që lidhen me sigurinë ose hetoni, skanoni ose testoni cenueshmërinë e ndonjë prej sistemeve tona.

kopjoni, modifikoni, krijoni një vepër derivative të, inxhinieri i kundërt, grumbulloni kundërt ose përpiquni të zbuloni ndonjë kod burimor ose përmbajtje në platformën ose Shërbimet Edu365.al.

hyni ose kërkoni ose përpiquni të aksesoni ose kërkoni platformën tonë me çdo mjet (të automatizuar ose ndryshe) përveç funksioneve tona të kërkimit aktualisht të disponueshme që ofrohen nëpërmjet faqes sonë të internetit, aplikacioneve celulare ose API-së (dhe vetëm në përputhje me ato terma dhe kushte të API-së) . Ju nuk mund të gërvishtni, merimangësni, përdorni një robot ose të përdorni mjete të tjera të automatizuara të çfarëdo lloji për të hyrë në Shërbimet.

Përdorni në çfarëdo mënyre Shërbimet për të dërguar informacione të ndryshuara, mashtruese ose të rreme që identifikojnë burimin (siç është dërgimi i komunikimeve me email që shfaqen në mënyrë të rreme si Edu365.al); ose të ndërhyjë, ose të ndërpresë, (ose të përpiqet ta bëjë këtë), aksesin e çdo përdoruesi, hosti ose rrjeti, duke përfshirë, pa kufizim, dërgimin e një virusi, mbingarkimin, vërshimin, dërgimin e postës së bezdisshme ose bombardimin me postë të platformave ose shërbimeve, ose në ndonjë mënyrë tjetër duke ndërhyrë ose duke krijuar një barrë të panevojshme për Shërbimet.

8. Kushtet e Abonimit

Ky seksion mbulon kushte shtesë që zbatohen për përdorimin tuaj të koleksioneve tona të bazuara në abonim si student ( “Planet e Abonimit” ). Duke përdorur një plan abonimi, ju pranoni kushtet shtesë në këtë seksion. Vini re se përdorimi i Edu365.al Business nuk i nënshtrohet këtyre Kushteve, por drejtohet nga marrëveshja midis Edu365.al dhe organizatës abonuese.

8.1 Planet e Abonimit

Gjatë abonimit tuaj në një plan abonimi, ju merrni një licencë të kufizuar, joekskluzive, të patransferueshme nga ne për të hyrë dhe parë përmbajtjen e përfshirë në atë plan abonimi nëpërmjet Shërbimeve. Me përjashtim të dhënies së licencës së aksesit gjatë gjithë jetës, kushtet e përfshira në seksionin “Regjistrimi i përmbajtjes dhe aksesi gjatë gjithë jetës” më sipër zbatohen për regjistrimet nëpërmjet planeve të abonimit.

Plani juaj i abonimit mund të përfshijë gjithashtu akses në mjedise ndërvepruese, të tilla si hapësirat e punës ( “Seancat interaktive” ). Sesionet interaktive mund të ofrohen nga një palë e tretë, në varësi të marrëveshjes së saj ose kushteve dhe kushteve, dhe subjekt i kufizimeve të përdorimit të përshkruara në faqen tonë të mbështetjes . Ju jeni përgjegjës për respektimin e termave dhe kushteve të çdo ofruesi të palës së tretë.

Abonimi që blini ose rinovoni përcakton qëllimin, veçoritë dhe çmimin e aksesit tuaj në një plan abonimi. Ju nuk mund të transferoni, caktoni ose ndani abonimin tuaj me askënd tjetër.

Ne rezervojmë të drejtën të revokojmë çdo licencë për të përdorur përmbajtjen në planet tona të abonimit për arsye ligjore ose politike në çdo kohë dhe sipas gjykimit tonë, si p.sh. nëse nuk kemi më të drejtë të ofrojmë përmbajtje përmes një plani abonimi. Informacione shtesë mbi të drejtën tonë për të revokuar përfshihen në seksionin “Regjistrimi i përmbajtjes dhe aksesi gjatë gjithë jetës”.

8.2 Menaxhimi i llogarisë

Ju mund ta anuloni abonimin tuaj duke ndjekur hapat e përshkruar në faqen tonë të mbështetjes. Nëse e anuloni abonimin tuaj në një plan abonimi, qasja juaj në atë plan të abonimit do të përfundojë automatikisht në ditën e fundit të periudhës suaj të faturimit. Pas anulimit, nuk do të keni të drejtë të merrni një rimbursim ose kreditim të ndonjë tarife të paguar tashmë për abonimin tuaj, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji në fuqi. Për qartësi, anulimi i një abonimi nuk përfundon llogarinë tuaj Edu365.al.

8.3 Prova dhe rinovime falas

Abonimi juaj mund të fillojë me një provë falas. Kohëzgjatja e periudhës së provës falas të abonimit tuaj do të specifikohet gjatë regjistrimit. Edu365.al përcakton përshtatshmërinë e provës falas sipas gjykimit tonë dhe mund të kufizojë aksesin, pranueshmërinë ose kohëzgjatjen. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim provën falas dhe të pezullojmë abonimin tuaj nëse përcaktojmë se nuk kualifikoheni.

Ne do të tarifojmë tarifën e abonimit për ciklin tuaj të ardhshëm të faturimit në fund të periudhës së provës falas. Abonimi juaj do të rinovohet automatikisht sipas cilësimeve të abonimit tuaj (p.sh., mujore ose vjetore) nëse nuk e anuloni abonimin tuaj përpara përfundimit të periudhës së provës falas. Për më shumë informacion se si të shikoni tarifat e aplikueshme dhe datat e periudhës suaj të provës falas, vizitoni faqen tonë të mbështetjes .

8.4 Pagesat dhe faturimet

Tarifa e abonimit do të listohet në momentin e blerjes tuaj. Mund të vizitoni faqen tonë të mbështetjes për të mësuar më shumë se ku mund të gjeni tarifat dhe datat e aplikueshme për abonimin tuaj. Mund të na kërkohet gjithashtu të shtojmë taksa në tarifën tuaj të abonimit. Pagesat janë të pakthyeshme dhe nuk ka rimbursim ose kredi për periudha të përdorura pjesërisht, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji në fuqi. Në varësi të vendit ku ndodheni, mund të kualifikoheni për një rimbursim.

Për t’u abonuar në një plan abonimi, duhet të jepni një mënyrë pagese. Duke u abonuar në një plan abonimi dhe duke ofruar informacionin tuaj të faturimit gjatë përfundimit të blerjes, ju na jepni ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve të pagesave të drejtën për të përpunuar pagesën për tarifat e aplikueshme në atë kohë nëpërmjet mënyrës së pagesës që kemi në regjistrim për ju. Në fund të çdo afati të abonimit, ne do të rinovojmë automatikisht abonimin tuaj për të njëjtën kohëzgjatje dhe do të përpunojmë mënyrën tuaj të pagesës për pagesën e tarifave të aplikueshme në atë kohë.

Në rast se ne përditësojmë mënyrën tuaj të pagesës duke përdorur informacionin e dhënë nga ofruesit tanë të shërbimeve të pagesave (siç përshkruhet në seksionin “Pagesat, Kreditë dhe Rimbursimet” më sipër), ju na autorizoni të vazhdojmë të ngarkojmë tarifat e aplikueshme në atë kohë për pagesën tuaj të përditësuar metodë.

Nëse nuk jemi në gjendje të përpunojmë pagesën përmes mënyrës së pagesës që kemi në dosje për ju, ose nëse depozitoni një tarifë kundërshtuese për tarifat e bëra në mënyrën tuaj të pagesës dhe kthimi i tarifimit jepet, ne mund ta pezullojmë ose të mbyllim abonimin tuaj.

Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë planet tona të abonimit ose të rregullojmë çmimet për Shërbimet tona sipas gjykimit tonë. Çdo ndryshim çmimi ose ndryshim në abonimin tuaj do të hyjë në fuqi pas njoftimit për ju, përveç rasteve kur kërkohet ndryshe nga ligji në fuqi.

8.5 Kufizimet e sesioneve interaktive

Ju nuk mund të bëni asnjë nga sa vijon gjatë qasjes ose përdorimit të Sesioneve Interaktive:

përdorni Sesionet Interaktive për çfarëdo qëllimi tjetër përveçse për të kryer aktivitetet siç udhëzohen nga laboratorët e Edu365.al;

siguroni akses në ueb, bazën e të dhënave ose forum, ose përfshihuni në minierat e kriptomonedhave, në ose nëpërmjet Sesioneve Interaktive;

tejkaloni kufizimet e përdorimit të përshkruara në faqen tonë të mbështetjes ;

aksesoni ose përdorni Sesionet Interaktive në çdo mjedis prodhimi komercial;

të ndërmarrë çdo veprim në Sesionet Interaktive që rezulton në një ndërprerje ose ndërhyrje të Shërbimeve tona ose në stabilitetin e infrastrukturës sonë; ose

përdorni çdo të dhënë ose informacion të ndryshëm nga të dhënat ose informacionet e simuluara, anonime, jopersonale, jo të drejtpërdrejta kur përdorni ose përdorni Sesionet Interaktive.

Këto kufizime janë shtesë ndaj atyre të listuara diku tjetër në këto Kushte, duke përfshirë seksionet “Rregullat e përmbajtjes dhe sjelljes” dhe “Të drejtat e Edu365.al” më sipër.

8.6 Mohimet e Abonimit

Ne nuk japim asnjë garanci për disponueshmërinë e ndonjë përmbajtje specifike në çdo plan abonimi ose për çdo sasi minimale të përmbajtjes në çdo plan abonimi. Në çdo moment në të ardhmen, ne rezervojmë të drejtën të ofrojmë ose të ndalojmë ofrimin e veçorive shtesë për çdo plan abonimi, ose të modifikojmë ose të përfundojmë në një mënyrë tjetër një plan abonimi sipas gjykimit tonë. Ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për të ruajtur ose ruajtur përmbajtjen e futur nga ju në lidhje me përdorimin tuaj të çdo plani abonimi. Këto mohime janë si shtesë e atyre të listuara në seksionin “Mohimet e përgjegjësisë” më poshtë.

9. Kushte të ndryshme ligjore

Këto Kushte janë si çdo kontratë tjetër dhe kanë kushte të mërzitshme, por të rëndësishme ligjore që na mbrojnë nga gjërat e panumërta që mund të ndodhin dhe që qartësojnë marrëdhëniet juridike mes nesh dhe jush.

9.1 Marrëveshja detyruese

Ju pranoni që duke u regjistruar, duke hyrë ose duke përdorur Shërbimet tona, ju pranoni të lidhni një kontratë ligjërisht të detyrueshme me Edu365.al. Nëse nuk pajtoheni me këto Kushte, mos u regjistroni, mos hyni ose përdorni asnjë nga Shërbimet tona.

Nëse jeni një instruktor që pranoni këto Kushte dhe përdorni Shërbimet tona në emër të një kompanie, organizate, qeverie ose subjekti tjetër juridik, ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni i autorizuar për ta bërë këtë.

Çdo version i këtyre Kushteve në një gjuhë të ndryshme nga Shqipja ofrohet për lehtësi dhe ju e kuptoni dhe pranoni që gjuha Shqip do të kontrollojë nëse ka ndonjë konflikt.

Këto Kushte (duke përfshirë çdo marrëveshje dhe politikë të lidhur nga këto Kushte) përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh (që përfshin, nëse jeni instruktor, Kushtet e Instruktorit dhe Politikën e Promovimeve).

Nëse ndonjë pjesë e këtyre Kushteve rezulton të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme nga ligji në fuqi, atëherë kjo dispozitë do të konsiderohet e zëvendësuar nga një dispozitë e vlefshme dhe e zbatueshme që përputhet më së shumti me qëllimin e dispozitës origjinale dhe pjesa tjetër e këtyre Kushteve do të vazhdojë të jetë në fuqi.

Edhe nëse ne jemi të vonuar në ushtrimin e të drejtave tona ose nuk ushtrojmë një të drejtë në një rast, kjo nuk do të thotë se ne heqim dorë nga të drejtat tona sipas këtyre Kushteve dhe mund të vendosim t’i zbatojmë ato në të ardhmen. Nëse vendosim të heqim dorë nga ndonjë nga të drejtat tona në një rast të caktuar, kjo nuk do të thotë se heqim dorë nga të drejtat tona në përgjithësi ose në të ardhmen.

Seksionet e mëposhtme do t’i mbijetojnë skadimit ose përfundimit të këtyre Kushteve: Seksionet 2 (Regjistrimi në përmbajtje dhe qasja gjatë gjithë jetës), 5 (Të drejtat e Edu365.al për përmbajtjen që postoni), 6 (Përdorimi i Edu365.al në rrezikun tuaj), 7 (Të drejtat e Edu365.al), 8.5 (Mohimet e Abonimit), 9 (Kushte Ligjore të ndryshme) dhe 10 (Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve).

9.2 Mohimet e përgjegjësisë

Mund të ndodhë që platforma jonë të mos funksionojë, qoftë për mirëmbajtje të planifikuar ose për shkak se diçka shkon keq me sitin. Mund të ndodhë që një nga instruktorët tanë të bëjë deklarata mashtruese në përmbajtjen e tyre. Mund të ndodhë edhe që të hasim probleme sigurie. Këto janë vetëm shembuj. Ju pranoni se nuk do të keni asnjë rekurs kundër nesh në asnjë nga këto lloj rastesh kur gjërat nuk funksionojnë siç duhet. Në një gjuhë juridike, më të plotë, Shërbimet dhe përmbajtja e tyre ofrohen mbi bazën “siç është” dhe “siç disponohet”. Ne (dhe filialet, furnitorët, partnerët dhe agjentët tanë) nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me përshtatshmërinë, besueshmërinë, disponueshmërinë, afatin kohor, sigurinë, mungesën e gabimeve ose saktësinë e Shërbimeve ose përmbajtjes së tyre, dhe shprehimisht mohojmë çdo garanci ose kusht (e shprehur ose e nënkuptuar), duke përfshirë garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, titullit dhe mosshkeljes. Ne (dhe filialet, furnitorët, partnerët dhe agjentët tanë) nuk japim asnjë garanci që ju do të merrni rezultate specifike nga përdorimi i Shërbimeve. Përdorimi juaj i Shërbimeve (duke përfshirë çdo përmbajtje) është tërësisht në rrezikun tuaj. Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin e garancive të nënkuptuara, kështu që disa nga përjashtimet e mësipërme mund të mos zbatohen për ju.

Ne mund të vendosim të ndërpresim vënien në dispozicion të veçorive të caktuara të Shërbimeve në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye. Në asnjë rrethanë Edu365.al ose filialet, furnitorët, partnerët ose agjentët e tij nuk do të mbahen përgjegjës për ndonjë dëmtim për shkak të ndërprerjeve të tilla ose mungesës së disponueshmërisë së këtyre veçorive.

Ne nuk jemi përgjegjës për vonesën ose dështimin e kryerjes sonë të ndonjë prej Shërbimeve të shkaktuara nga ngjarje jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm, si një akt lufte, armiqësie ose sabotimi; fatkeqesi natyrore; ndërprerje të energjisë elektrike, internetit ose telekomunikacionit; ose kufizimet e qeverisë.

9.3 Kufizimi i përgjegjësisë

Përdorimi i Shërbimeve tona ka rreziqe të natyrshme, për shembull, nëse keni akses në përmbajtje për shëndetin dhe mirëqenien, si joga, dhe ju lëndoni veten. Ju i pranoni plotësisht këto rreziqe dhe pranoni se nuk do të keni mundësi të kërkoni dëmshpërblim edhe nëse pëson humbje ose dëmtim nga përdorimi i platformës dhe shërbimeve tona. Në një gjuhë juridike, më të plotë, në masën e lejuar nga ligji, ne (dhe kompanitë e grupit tonë, furnitorët, partnerët dhe agjentët) nuk do të jemi përgjegjës për asnjë dëmtim indirekt, të rastësishëm, ndëshkues ose konsekuent (përfshirë humbjen e të dhënave, të ardhurave, fitimeve ose mundësive të biznesit, ose lëndim personal ose vdekje), qoftë nga kontrata, garancia, dëmshpërblimi, përgjegjësia ndaj produktit ose ndryshe, dhe edhe nëse jemi këshilluar për mundësinë e dëmtimeve paraprakisht. Përgjegjësia jonë (dhe përgjegjësia e secilës prej kompanive, furnitorëve, partnerëve dhe agjentëve të grupit tonë) ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë në çdo rrethanë është e kufizuar në më shumë se njëqind dollarë (100 dollarë) ose shumën që na keni paguar në dymbëdhjetë (12) muaj përpara ngjarjes që shkaktoi pretendimet tuaja. Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme.

9.4 Dëmshpërblimi

Nëse silleni në një mënyrë që na fut në telashe ligjore, ne mund të ushtrojmë rekurs ligjor kundër jush. Ju pranoni të dëmshpërbleni, të mbroni (nëse ne kërkojmë) dhe të mbani të padëmshme Edu365.al, kompanitë e grupit tonë dhe oficerët, drejtorët, furnitorët, partnerët dhe agjentët e tyre kundër çdo pretendimi, kërkese, humbjeje, dëmi ose dëmi të palëve të treta. Shpenzimet (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatit) që rrjedhin nga (a) përmbajtja që postoni ose paraqisni, (b) përdorimi nga ana juaj i Shërbimeve (c) shkelja juaj e këtyre Kushteve ose (d) shkelja juaj e çdo të drejte të një pale të tretë. Detyrimi juaj i dëmshpërblimit do të mbijetojë pas përfundimit të këtyre Kushteve dhe përdorimit tuaj të Shërbimeve.

9.5 Ligji dhe juridiksioni qeverisës

Kur këto Kushte përmendin “Edu365.al”, ato i referohen entitetit Edu365.al me të cilin po kontraktoni. Nëse jeni student, enti juaj kontraktor dhe ligji qeverisës në përgjithësi do të përcaktohen bazuar në vendndodhjen tuaj.

Nëse jeni student i vendosur në një rajon gjeografik të ndryshëm nga Shqipëria, ose nëse jeni duke hyrë në Shërbimet tona si instruktor, ju jeni duke kontraktuar me Edu365.al. Dhe këto Kushte rregullohen nga ligjet e Shqipërisë, pa iu referuar zgjedhjes së saj apo konflikteve të parimeve të ligjit. Në rastet kur seksioni “Zgjidhja e mosmarrëveshjeve” më poshtë nuk zbatohet për ju, ju pranoni juridiksionin dhe vendin ekskluziv të gjykatave federale dhe shtetërore në San Francisko, Kaliforni, SHBA.

9.6 Veprimet dhe Njoftimet Ligjore

Asnjë padi, pavarësisht nga forma, që rrjedh nga ose që lidhet me këtë Marrëveshje nuk mund të ngrihet nga asnjëra palë më shumë se një (1) vit pasi shkaku i padisë është grumbulluar, përveç rasteve kur ky kufizim nuk mund të vendoset me ligj.

Çdo njoftim ose komunikim tjetër që do të jepet më poshtë do të jetë me shkrim dhe do të jepet me faturë të kthimit të regjistruar ose të certifikuar me postë të kërkuar, ose me email (nga ne në emailin e lidhur me llogarinë tuaj ose nga ju në privacy@edu356.al.

9.7 Marrëdhënia mes nesh

Ju dhe ne pajtohemi që asnjë sipërmarrje e përbashkët, partneritet, punësim, kontraktor ose marrëdhënie agjencie nuk ekziston mes nesh.

9.8 Asnjë detyrë

Ju nuk mund t’i caktoni ose transferoni këto Kushte (ose të drejtat dhe licencat e dhëna sipas tyre). Për shembull, nëse keni regjistruar një llogari si punonjës i një kompanie, llogaria juaj nuk mund të transferohet te një punonjës tjetër. Ne mund t’ia caktojmë këto Kushte (ose të drejtat dhe licencat e dhëna sipas tyre) një kompanie ose personi tjetër pa kufizime. Asgjë në këto Kushte nuk i jep ndonjë të drejtë, përfitim ose mjet juridik ndonjë personi ose subjekti të palës së tretë. Ju pranoni që llogaria juaj është e patransferueshme dhe se të gjitha të drejtat për llogarinë tuaj dhe të drejtat e tjera sipas këtyre Kushteve përfundojnë me vdekjen tuaj.

10. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Nëse ka një mosmarrëveshje, Ekipi ynë i Mbështetjes është i lumtur të ndihmojë në zgjidhjen e problemit. Shumica e mosmarrëveshjeve mund të zgjidhen, kështu që përpara se të sillni një çështje ligjore zyrtare, provoni fillimisht të kontaktoni Ekipin tonë të Mbështetjes .

10.1 Shkuarja në Arbitrazh

Nëse nuk mund ta zgjidhim mosmarrëveshjen tonë në mënyrë miqësore, ju dhe Edu365.al bini dakord të zgjidhni çdo pretendim në lidhje me këto Kushte (ose kushtet e tjera tona ligjore) nëpërmjet arbitrazhit përfundimtar dhe detyrues, pavarësisht nga lloji i pretendimit ose teoria ligjore. Nëse njëri prej nesh paraqet një padi në gjykatë që duhet arbitruar dhe pala tjetër refuzon ta arbitrojë atë, pala tjetër mund të kërkojë nga një gjykatë që të na detyrojë të dy të shkojmë në arbitrazh (të detyrojë arbitrazhin). Secili prej nesh mund t’i kërkojë gjithashtu një gjykate të ndërpresë një proces gjyqësor ndërsa një procedurë arbitrazhi është në vazhdim.

10.2 Nuk ka veprime në klasë

Të dy jemi dakord që secili mund të ngrejë pretendime kundër tjetrit vetëm në baza individuale. Kjo do të thotë: (a) asnjëri prej nesh nuk mund të ngrejë një padi si paditës ose anëtar i klasës në një padi në grup, padi të konsoliduar ose padi përfaqësuese; (b) një arbitër nuk mund të kombinojë pretendimet e shumë njerëzve në një çështje të vetme (ose të kryesojë ndonjë veprim të konsoliduar, klasor ose përfaqësues); dhe (c) vendimi ose vendimi i një arbitri në rastin e një personi mund të ndikojë vetëm tek ai përdorues, jo përdoruesit e tjerë dhe nuk mund të përdoret për të vendosur mosmarrëveshjet e përdoruesve të tjerë. Nëse një gjykatë vendos që kjo klauzolë “Pa veprime në grup” nuk është e zbatueshme ose e vlefshme, atëherë ky seksion “Zgjidhja e mosmarrëveshjeve” do të jetë i pavlefshëm, por pjesa tjetër e Kushteve do të vazhdojë të zbatohet.

10.3 Ndryshimet

Pavarësisht nga seksioni “Përditësimi i këtyre Kushteve” më poshtë, nëse Edu365.al ndryshon këtë seksion “Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve” pas datës që treguat për herë të fundit pranimin e këtyre Kushteve, ju mund të refuzoni çdo ndryshim të tillë duke i dhënë njoftim me shkrim Edu365.al në privacy@edu365.al.com, brenda 30 ditëve nga data kur ky ndryshim hyri në fuqi, siç tregohet nga shkrimi I më mësipërme “përditësimi i fundit në”. Për të qenë efektiv, njoftimi duhet të përfshijë emrin tuaj të plotë dhe të tregojë qartë qëllimin tuaj për të refuzuar ndryshimet në këtë seksion “Zgjidhja e mosmarrëveshjeve”. Duke refuzuar ndryshimet

11. Përditësimi i këtyre Kushteve

Herë pas here, ne mund t’i përditësojmë këto Kushte për të sqaruar praktikat tona ose për të pasqyruar praktika të reja ose të ndryshme (si p.sh. kur shtojmë veçori të reja), dhe Edu365.al rezervon të drejtën në diskrecionin e saj të modifikojë dhe/ose të bëjë ndryshime në këto Kushte ne cdo kohe. Nëse bëjmë ndonjë ndryshim material, ne do t’ju njoftojmë duke përdorur mjete të spikatura, të tilla si nëpërmjet njoftimit me email të dërguar në adresën e emailit të specifikuar në llogarinë tuaj ose duke postuar një njoftim nëpërmjet Shërbimeve tona. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi ditën e postimit të tyre, përveç rasteve kur deklarohet ndryshe.

Përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimeve tona pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve do të thotë që ju i pranoni ato ndryshime. Çdo Kusht i rishikuar do të zëvendësojë të gjitha Kushtet e mëparshme.

12. Si të na kontaktoni

Mënyra më e mirë për të kontaktuar me ne është të kontaktoni Ekipin tonë të Mbështetjes. Do të donim të dëgjonim pyetjet, shqetësimet dhe komentet tuaja në lidhje me Shërbimet tona.

Faleminderit për mësimin me ne!